Home
 Op de mailinglijst inschrijven :  | FREN
U bent hier : Home / Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
 
Alle goederen en herstellingen zijn contant betaalbaar, zonder disconto, in onze kantoren, ongeacht de verzendingswijze of de betalingswijze.

Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de 15 dagen na de verzending ervan, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 20% met een minimum van 150 €, zonder afbreuk te doen aan de conventionele intrest van 15% per jaar te rekenen vanaf de datum van de factuur.

De eigendomsoverdracht van onze goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van hun prijs; ongeacht deze opschorting, wordt het risico overgedragen vanaf het ogenblik van verzending of afhaling in onze winkel.

MY MOTORSPORT ACTIVITIES vestigt de aandacht op het feit dat onderdelen bestemd voor de aanpassing of preparatie van competitiewagens kenmerken hebben die hen verboden maken voor gebruik in wagens op de openbare weg aangezien ze gevoelig de kenmerken van de wagen veranderen: geluid, vervuiling, maximum snelheid, afmetingen van de banden… Deze onderdelen moet verplicht gemonteerd worden volgens de regels van de kunst. Deze onderdelen worden niet gedekt door enige contractuele garantie, worden niet teruggenomen of geruild.

Elke klacht moet, op straffe van verval, schriftelijk binnen de drie dagen na afhaling van de wagen of de onderdelen medegedeeld worden.
In geval van betwisting is enkel de handelsrechtbank van Hoei bevoegd.